NORMATIVA PER PUBLICAR A LA REVISTA ARSE

– El Centre Arqueològic de Sagunt publica des de la seua fundació en 1957 una revista anual denominada ARSE amb la finalitat de posar a l’abast dels socis els treballs d’investigació i divulgació històrica de qualsevol època i que estiguen relacionats en Sagunt i el seu territori. Són d’especial interés els estudis arqueològics, numismàtics, epigràfics i lingüístics sobre el període iber i llatí, ressenyes de troballes, donacions i adquisicions oficials preferiblement relacionats en el territori valencià.

– El Centre Arqueològic, que s’organitza en comissions de treballs, disposa d’un Consell de Redacció que s’ocupa de la recepció dels articles a publicar i, després de la sua lectura, informa la Junta Directiva sobre la idoneitat dels treballs seleccionats i que conformaran el contingut de cada revista perquè passe a la impremta per a la seua publicació.

– La revista ARSE està oberta a qualsevol estudiós que necessite fer públics els seus treballs, estiguen escrits en qualsevol llengua d’Europa, sempre que cedisquen explícitament el dret de publicació al Centre Arqueològic, que accepte la responsabilitat que es poguera deduir de l’escrit perquè el Centre Arqueològic no pot identificr-se amb la llibertat de l’autor, i que el treball s’ajuste a la normativa aprovada.

– Els autors enviaran els seus treballs, signats i especificant el nom, els cognoms, el domicili on resideix, el nombre de telèfon i el correu electrònic perquè faciliten el contacte amb el Centre Arqueològic Saguntí.

Els treballs tindran una extensió màxima entre deu i quinze pàgines de 15 cm. de llargària i escrites a doble espai. Per sobrepassar moderadament aquesta extensió caldrà que l’autor ho justifique i que el Consell de Redacció ho aprove.
– Els autors trametran els treballs al Centre Arqueològic escrits sobre paper i amb suport informàtic, el qual haurà d’incloure les il.lustracions del text.

– Una vegada haja estat aprovada la publicació d’un treball, l’autor es compromet èticament a no publicar el mateix article en una altra revista abans dels dos anys següents a l’exida de la revista ARSE.

– Cada autor que publique a ARSE disposarà de dos exemplars, a més del que li corresponga com a soci, els quals li seran lliurats a partir de la presentació de la revista.

Deja un comentario

Scroll al inicio